Mitengo Iwiri M’munda wa Edeni

Anaika Febuloware 27, 2024 ndi Bradley Mock mu Pofotokoza Nkhani Zachiwawa za mu Baibulo

Mitengo Iwiri M’munda wa Edeni (Phunziro la Baibulo)

Munali mitengo iwiri m’munda wa Edeni, ndipo lero tili ndi chisankho pakati pa mitengo iwiri. Timaganiza kuti zimenezi zinangokhudza Adamu ndi Hava basi, koma ifenso tiyenera kusankha kuti tidye za mtengo wotani mwauzimu.

Tili ndi mfundo zitatu zophunzirira Baibulo zimene tiyenera kutsatira. Timatsogoleredwa ndi 1 Yohane 4:8: “Iye wosakonda sadziwa Mulungu; pakuti Mulungu ndiye chikondi.” Chikondi chimenecho ndi chikondi cha agape, chopanda malire, chikondi chodziletsa kotheratu ndi chimene chimaona ena kukhala ofunika kuposa iwo eni. Ndithudi Mulungu amaona ena kukhala ofunika kuposa Iye mwini.  Salimo 18:30 amatiuza kuti njira ya Mulungu ndi yangwiro ndipo Malaki 3:6 amatiuza kuti Mulungu sasintha. Ngati Mulungu ali wangwiro ndiponso wosasintha, ndiye kuti chikondi chake chiyeneranso kukhala changwiro ndiponso chosasinthika. Timaphunzira Baibulo ndi cholinga chofuna kupeza chikondi cha Mulungu komanso mmene ndime iliyonse imaululira chikondi cha Mulungu.

  1. Mulungu ndi agape. 1 Akorinto 13:4-7: “Chikondi chileza mtima, chiri chokoma mtima, sichidukidwa; chikondi sichidzitama, sichidzikuza, sichichita zochititsa manyazi, sichidzifunira zopindulitsa; sichipsa mtima, sichisunga chifukwa cha zowawa, sichikondwera ndi chosalungama, koma chikondwera ndi chowonadi; chimasunga chikhulupiriro chonse, chimakhulupirira zinthu zonse, chiyembekeza zinthu zonse, chimapirira zinthu zonse.”
  2. Moyo wa Yesu umavumbula choonadi ponena za Mulungu. Yohane 14:9, “Iye amene wandiona Ine waona Atate. Nanga unena bwanji, tiwonetseni Atate?”
  3. Mfundo ya m’Baibulo imafotokoza Malemba komanso Malemba amafotokoza mfundo ya m’Baibulo. Yesaya 28:10: “Pakuti mfundo (langizo) iyenera kutsatira mfundo, mfundo ndi mfundo; mzere pa mzere, mzere pa mzere; pang'ono apa, pang'ono apo:

Mfundo yoyamba ndi yakuti Mulungu ndi agape, ndipo timalola mfundo imeneyi kutitsogolera mphunziro lathu. Mfundo yachiwiri imatisonyeza kuti moyo wa Yesu unali vumbulutso lolondola la Atate, ndipo yachitatu imatisonyeza kuti Malemba amadzifotokozera okha. Ndi mfundo zazikuluzikuluzi komanso motsogozedwa ndi Mzimu wa Mulungu, titha kupeza chowonadi cha Mulungu nthawi zonse. Ndipo lero tikufuna kuphunzira za mitengo iwiri.

M’mundamo munali mitengo iwiri yapadera (Genesis 2:9): mtengo wa moyo ndi mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoipa.

Ndipo Yehova Mulungu anameretsa m’nthaka mitengo yonse yokoma m’maso, ndi yabwino kudya; ndi mtengo wamoyo pakati pa munda, ndi mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoipa. (Genesis 2:9)

Tikuona mitengo iwiri: mtengo umodzi ukuimira Mulungu ndi boma Lake ndi khalidwe Lake, ndipo mtengo umodzi ukuimira Satana ndi boma lake ndi makhalidwe ake.

Mu kulimbana kwakukulu timaona mkangano pakati pa chilungamo ndi chisalungamo, mkangano pakati pa choonadi ndi mabodza, mkangano pakati pa Khristu ndi Satana ndi zomwe amatiuza za Atate.

Mu kulimbana kwakukulu timawonanso zizindikiro zofanana zomwe zimaperekedwa kumbali zonse ziwiri. Zizindikiro zimenezi zimatithandiza kumvetsa mbali zosiyanasiyana za nkhondo imene ikumenyedwa komanso udindo umene Khristu ndi Satana amachita mu nkhondo imeneyi za choonadi cha Mulungu:

Zooneka zimalongosola chowonadi chauzimu. Mulungu analenga dziko lapansi kuti zinthu zosiyanasiyana zooneka ndi maso ziulule zoonadi zosaoneka zauzimu.

Pa Aroma 1:20 timawerenga kuti, “…pakuti kusaoneka kwake, ndiko mphamvu yake yosatha ndi umulungu wake; popeza zazindikirika ndi zinthu zolengedwa, kuti iwo adzakhale opapanda mau akuwiringula.”

Ngakhale kuti zingamveke zoseketsa, tingaphunzirepo kanthu kuchokera ku mtengo.

Zinthu zoonekazi zimatipatsa choonadi chauzimu.

Tiyeni tifunse mafunso ena:

Ndipo timadziwa mayankho ake. Poyamba Hava ndipo kenako Adamu anadya za mtengo wodziwitsa chabwino ndi choipa. Ndipo mtengowo unazika mizu padziko, nukhala wolimba ndi woongoka. Mtengo umenewu unakhala magwero a chakudya chauzimu cha anthu. N’chifukwa chake Mulungu ananena kuti sitiyenera kumwa vinyo wa ku Babulo, chifukwa chimenecho ndi chipatso cha mtengo wodziwitsa zabwino ndi zoipa wofalitsa mbewu zake padziko lapansi. Ndipo mbewu zimenezi zimabala zipatso m’mitima ya anthu monga momwe akufotokozedwera pa Agalatiya 5:

Koma ntchito za thupi zionekera, ndizo: chigololo, dama, chodetsa, chiwerewere; kupembedza mafano, nyanga, udani, ndewu, kaduka, mkwiyo, kudzikonda, mikangano, mipatuko; Kaduka, kuphana, kuledzera, mchezo, ndi zina zotere, zimene ndinanena kwa inu, monga ndinanena kale, kuti iwo akuchita zotere sadzalowa Ufumu wa Mulungu. (Agalatiya 5:19-21)

Izi ndi zipatso zimene zimaonekera m’miyoyo ya anthu amene amadya za mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoipa. Nanga zimenezi zimakhudza bwanji nthaka ya m’mitima ya anthu?

“Tsopano fanizolo ndi ili: Mbewuzo ndizo mawu a Mulungu. Ndipo iwo a m’mbali mwa njira ndiwo amene adamva, pamenepo mdierekezi adza nachotsa mawu m’mitima yawo, kuti angakhulupirire ndi kupulumutsidwa. Ndipo za pathanthwe ndiwo amene, pakumva, alandira mau ndi cimwemwe; ndipo iwo alibe mizu yokhazikika; akhulupirira kwa kanthawi, ndipo m’nthawi ya mayesero amagwa. Ndipo mbeu idagwa paminga, ndiwo amene adamva, ndipo m’kupita kwawo atsamwitsidwa ndi nkhawa, ndi chuma, ndi zokondweretsa za moyo uno, ndipo sabala zipatso. Koma mbewu za m’nthaka yabwino, ndiwo amene amva mawu ndi mtima wabwino ndi wokoma mtima, nawasunga, nabala zipatso ndi kupirira “[Luka 8:11-15]

Apa tikuona kuti mwa kudya zipatso za mtengo wa chidziwitso, nthaka ya mu mtima imatha kukhala yolimba ngati thanthwe kapena minga, yosakhoza kulandira Mawu a Mulungu.

Baibulo limagwiritsira ntchito mtengo monga chizindikiro, ndipo chizindikiro ichi n’chofunika kwambiri chifukwa pakulimbana kwakukulu; ndi mtengo uwu umene umasonyeza pamene mtundu wa anthu unaloŵa koyamba mkangano pakati pa Mulungu ndi Satana, kulimbana pakati pa choonadi ndi bodza.

Baibulo limagwiritsira ntchito “mitengo” kuimira anthu, mphamvu zawo, ndi ulamuliro wawo. Danieli 4 akulankhula za loto limene Nebukadinezara analota, ndipo limati mu vesi 23:

Ndipo mfumuyo [Nebukadinezara] anaona mthenga woyera, akutsika kumwamba, nati, Likhani mtengowo, ndi kuuwononga; koma siyani chitsa ndi mizu yake m’nthaka, chomangidwa ndi mkombero wachitsulo ndi mkuwa mu msipu watsopano wa kuthengo, chinyowedwe ndi mame a kumwamba, ndi gawo lake likhale pamodzi ndi nyama za kuthengo, kufikira nyengo zisanu ndi ziwiri zitadutsa pa iye.” Danieli 4:23.

Nebukadinezara, mfumu, anaimiridwa mu mtengo umenewu, ndipo chikoka chake ndi ulamuliro wake zinali m’chiphiphiritso cha mtengowo. Izi ndizofunikira chifukwa Yesu amadzitcha mtengo m'Malemba. Yesu ndi Mfumu, Yesu ali ndi chikoka, Yesu ali ndi ulamuliro.

Indetu, indetu, ndinena kwa inu, Ngati mbeu ya tirigu siigwa m’nthaka, nifa, ikhala pa yokha iyo: koma ngati ifa, ibala chipatso chambiri. Iye amene akonda moyo wake adzautaya; ndipo iye wakudana ndi moyo wake m’dziko lino lapansi adzausungira ku moyo wosatha. (Yohane 12:24, 25.)

Yesu akudzitcha yekha pano monga mbewu, kambewu ka tirigu. Pa Mateyu 13, Yesu ndi mbewu ya mpiru imene imamera mtengo waukulu.

Iye anawafotokozera fanizo lina, nanena, Ufumu wa Kumwamba uli wofanana ndi kambeu kampiru, kamene anakatenga munthu, nakafesa m’munda wake; ndipo iyi ndi yaying’ono koposa mbewu zonse, koma ikakula, ikhala yaikulu kuposa zomera za m’munda, ndipo umakhala mtengo, kotero kuti mbalame za mumlengalenga zimadza, nizimanga zisa zake m’nthambi zake. (Mateyu 13:31-32)

Yesu ndi Iye amene anafa ndipo anafesedwa m’munda, ndipo pamene Iye anaukanso ndi moyo Wake ndi chikoka Chake ndi ulamuliro Wake umene umakhala mtengo umene chirichonse chimakhala ndi moyo. Imfa iyi padziko lapansi inali chiwonetsero cha Khristu wophedwa kuchokera ku maziko a dziko lapansi chifukwa mtengo wa moyo uwu unalipo kuyambira makhazikitsidwe a dziko lapansi.

Kotero, Nebukadinezara, chikoka chake, ulamuliro wake unali mtengo.

Chikoka cha Yesu ndi ulamuliro wake ukuimiridwanso ngati mtengo.

Satana akuimiridwanso ngati mtengo.

Tiyeni tione Ezekieli 31:7-11. Dziwani kuti ndimeyi ikukamba za Farao, koma Farao ndi woimira dongosolo la mphamvu. Mofanana ndi Ezekieli 28 pamene Mulungu akulankhula kwa mfumu ya Turo, Mulungu kwenikweni akulankhula ndi mphamvu imene inali kumbuyo kwa mfumu ya Turo: Satana (“Iwe unati ine ndine mulungu”; “iwe unali mu Edeni”; “ndinu kerubi wodzozedwa wakuphimba”). Kotero pamene Mulungu akulankhula za Farao apa; Iye kwenikweni amatanthauza Satana. Ndipo monga mu Ezekieli 28, akunena za Munda wa Edeni:

“Chomwecho unakongola mu ukulu wake, m’utali wa nthambi zake: pakuti mizu yake inali pamadzi ambiri. Mikungudza ya m'munda wa Mulungu sinakhoza kuibisa; mitengo yamlombwa sinafanane ndi nthambi zace, ndi mitengo yamkungudza sinafanane ndi nthambi zace; ngakhale mtengo uli wonse m’munda wa Mulungu munalibe wofanana ndi iye mu kukongola kwake. Ndaupanga wokongola chifukwa cha kuchuluka kwa nthambi zake, moti mitengo yonse ya m’Edene inali m’munda wa Mulungu inachitira nsanje.

Chifukwa chache atero Ambuye Yehova; pakuti mwakwezeka msinkhu, ndipo iye anakwezera mutu wake pakati pa nthambi zowirira, ndipo mtima wake unakwezeka mu msinkhu wake; chifukwa chache ndampereka m'dzanja la wamphamvu wa amitundu; adzachita naye ndithu: ndampirikitsa chifukwa cha zoipa zake.” (Ezekieli 31:7-11)

N’zoonekeratu kuti pano Satana akunenedwa ngati mtengo. Mtengo umene unadzikweza wokha mu Edeni anali Satana.

Oipa amatchulidwanso kuti mtengo:

Ndaona munthu woipa komanso wachiwawa

Kudzifalikira yekha ngati mtengo wauwisi m’nthaka yake. (Salimo 37:35)

Chotero onse aŵiri Yesu ndi Satana akuimiridwa monga mitengo chifukwa iwo onse ali mafumu okhala ndi chikoka ndi ulamuliro.

Mtengo wa Moyo

Tizikumbukira kuti sikuti pali mtengo umodzi wokha wa moyo basi. Palinso mpweya wa moyo, madzi a moyo ndi mawu a moyo. Ndipo zonse zimachokera kwa Yesu.

Mwa Iye munali moyo, ndipo moyo unali kuunika kwa anthu. (Yohane 1:4)

Ine ndine njira, ndi choonadi, ndi moyo; palibe amene amafika kwa atate koma kudzera mwa ine! (Yohane 14:6)

Ine ndine kuunika kwa dziko lapansi. (Yohane 8:12)

Choncho Yesu ndiye moyo, choonadi, njira ndi kuunika.

Kuunika ndi chizindikiro cha chinthu chimene mulibe mdima ndiponso mulibe chisalungamo. Izi ndi zimene mtengo wa moyo umaimira ndi kufanizidwa. Moyo wa Yesu, choonadi cha Yesu, ndi kuunika kapena chiyero cha khalidwe, njira, mfundo, ndi boma la Khristu.

Aliyense amene wandiona waona Atate. Unena bwanji, Tiwonetseni Atate? (Yohane 14:9)

Chotero Mtengo wa Moyo ndi vumbulutso la Mulungu. Ndipo Mulungu ndi agape:

     Iye wosakonda sazindikira Mulungu; pakuti Mulungu ndiye chikondi (agape). (1 Yohane 4:8)

Agape =

Ichi ndi chimene mtengo wa moyo umaimira, kukwanira kwa agape mwa Mulungu ndi boma Lake. Ichi ndi chimene chipatso cha mtengo wa moyo chikanatipatsa ife.

Chikondi cha Mulungu: “…koma chiyembekezo sichichititsa manyazi; pakuti chikondi cha Mulungu chinatsanulidwa m’mitima mwathu mwa Mzimu Woyera amene wapatsidwa kwa ife. (Aroma 5:5)

Ufulu wa Mulungu: “Koma Ambuye ndiye Mzimu; ndipo pamene pali Mzimu wa Ambuye, pali ufulu.” (2 Akorinto 3:17)

Choonadi cha Mulungu: “Koma akadzafika, Mzimu wa chowonadi, adzatsogolera inu m’chowonadi chonse; pakuti sadzalankhula za iye yekha, koma chimene adzachimva adzachilankhula, ndipo chimene chili nkudza adzalalikira kwa inu. (Yohane 16:13)

Chipatso cha Mzimu ndi agape mu ungwiro wake: “Koma chipatso cha Mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro, chifatso, chiletso; pokana zinthu zotere palibe lamulo. (Agalatiya 5:22, 23)

Chimatchedwa chipatso cha Mzimu chifukwa chili ndi mbewu ya moyo yomwe ili ndi zonse zomwe zimapangitsa moyo kukhala wabwino.

Chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro, chifatso, chiletso, zonse agape mu ungwiro wake, monganso tikuwerenga mu 1 Akorinto 13. Ndi chikondi chenicheni chopanda choipa mwa icho. Ichi ndi chipatso cha mtengo wa moyo mu zenizeni zake zauzimu.

Panali mtengo weniweni wokhala ndi zipatso zenizeni, koma munthu sakhala ndi moyo ndi chakudya chokha. Munthu amakhala ndi moyo chifukwa Mzimu wa Mulungu umatsanulidwa nthawi zonse mwa iye. Mtengo wa moyo unali chizindikiro cha Yesu ndi choonadi cha Mulungu, makhalidwe ake, njira zake ndi mfundo zake. Chipatso cha mtengowo chinali chizindikiro cha chipatso cha mzimu chimene chiyenera kuyenda mosalekeza mwa munthu. Mbewu ya chipatso cha mtengo wa moyo inali chizindikiro cha mbewu zosafa za mawu a moyo akufalikira mwa ife.

Uwu ndiwo mtengo umene uyenera kuzika mizu pa nthaka, umene udzabala zipatso za kudyetsa anthu ndi kusunga nthaka ya m’mitima ya anthu kukhala yoyera m’chipembedzo.

Adamu ndi Hava anakana zimenezi.

Mtengo Wodziwitsa Zabwino ndi Zoipa

Mtengo uwu ukuimira dongosolo la Satana, mfundo zake ndi boma lake la zoipa. Umu ndi mmene Satana amafunira kukhala ndi moyo, umu ndi mmene Satana amafuna kuti tiziona Mulungu.

Mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa umayimira dongosolo la:

Ndi dongosolo la mphoto ndi chilango. Dongosololi ndi labodza la chikhalidwe cha Mulungu, njira Zake ndi mfundo Zake. Ili ndi chinyengo, mabodza ndi kupha pachimake chake. Ndi kupotoza kwa Mulungu, boma Lake ndi zochita Zake ndi chilengedwe. Pano pali magwero a chisalungamo: dongosolo la mphoto ndi chilango.

Dongosolo lomwe anzeru, amphamvu, ndi okhoza amakwera pamwamba ndipo wina aliyense amakhala nzika zachiwiri. Mphotho ya Satana ndi dongosolo la chilango limayambitsa mpikisano ndipo limatulutsa kudzikuza, chinyengo, kusaona mtima, chinyengo, kaduka, umbombo, udani, chiwerewere, kudzikonda, chiwawa, ndi chipulumutso chifukwa cha ntchito. Ichi ndi chiyambi cha kupanda chilungamo, ndi chifukwa chake Satana anali wabodza ndi wakupha kuyambira pachiyambi. Pakuti Satana analenga dongosolo limene lili ndi imfa mkati mwake.

Atate wanu ndiye mdierekezi, ndipo chimene atate wanu afuna inu mufuna kuchita! Iyeyu anali wambanda kuyambira pachiyambi, ndipo saima m’chowonadi, chifukwa mwa iye mulibe chowonadi. Ngati alankhula bodza, alankhula za mwini wake, pakuti ali wabodza, ndi atate wake wa bodza. (Yohane 8:44)

Satana analenga dongosolo la zabwino ndi zoipa limene limapereka mphoto ndi chuma cha padziko lapansi iwo amene iye amawaona kuti ndi abwino ndi kupha iwo amene iye amawaona oipa mu ufumu wake. Pachimake chake, pa dongosolo lachisalungamo la Satana ndilo chinyengo, mabodza, ndi kupha anthu. Ndipo ndi zachinyengo kwambiri chifukwa zimapotoza choonadi kuti musaone kupotoka, kumene kumasintha mmene timaonera Mulungu komanso mmene timaonera khalidwe Lake, njira Zake komanso mfundo Zake.

Satana amaika dongosololi kwa Mulungu ndipo amatiuza kuti umu ndi momwe Mulungu amayendetsera boma Lake… ndipo dziko lonse lapansi limakhulupirira izi: dongosolo lonse, maphunziro, mtundu uliwonse wa utsogoleri ndi maboma, dongosolo lililonse la dziko lapansi limachokera ku dongosolo la Satana. Sitingathe n’komwe kulingalira za dongosolo limene silitsatira mfundo za Satana. Mayendedwe ake ndi awa: khalani abwino kwa iwo abwino, khalani oyipa kwa oyipa. Dongosololi limayambitsa mpikisano wamtundu uliwonse, ndipo munthu akangopikisana ndi abale ndi alongo ake, zinthu zamitundumitundu zimabwera m'maganizo mwake zomwe zimatsutsana ndi kupotoza agape.

Mtengo wa Moyo ndi Mtengo Wodziwa Zabwino ndi Zoipa umavumbulutsa choonadi cha zomwe zikuchitika mukulimbana kwakukulu, mizu yake, zomwe zimayambitsa; zimene zikuchitika padziko lapansi m’mitima ya anthu ndi zomwe tingachite kuti timasuke.

Izi ndi zomwe Mtengo Wodziwitsa Zabwino ndi Zoipa ukuyimira: dongosolo la mphoto ndi chilango.

Satana ndi wanzeru kwambiri moti adziwa kuti boma lililonse likufunika lamulo, choncho amalola kuti Malamulo Khumi alowe mu dongosolo lake kudzera muchinyengo. Sakufuna kuoneka ngati akuchotsa lamulo chifukwa ali ndi mpando wachifumu komanso ali ndi boma lomwe amati likusunga malamulo kuposa momwe Mulungu amachitira.

M'dongosolo la Satana mutha kukhala ndi Malamulo Khumi, koma osamvera chifukwa cha chikondi, koma mndandanda wa zomwe mwachita ndi zomwe simunachite. M’dongosolo la Satana mukhoza kukhala ndi Malamulo Khumi, koma simungakhale ndi agape. M’dongosolo la Satana, ngati musunga Malamulo Khumi, mudzalandira mphotho. Idzakupatsani kunyada; zidzakupatsa ulemu; zidzakupatsani chidaliro kuti ntchito zanu zidzazindikiridwa ndi Mulungu. Mukapanda kuwatsata, mudzalandira chilango.

Izi zikumveka ngati Chikhristu chamakono:

Kumeneko ndi kunyengerera, ndiko kukakamiza, kugwiritsa ntchito ziwopsezo kukakamiza anthu kuchita zabwino. Koma umu si mmene chikondi cha agape chimagwirira ntchito.

Mulibe mantha m'chikondi, koma chikondi changwiro chitaya kunja mantha, pakuti mantha ali ndi chilango; wakuchita mantha tsopano sadakhala wangwiro m'chikondi. (1 Yohane 4:18)

M'chikondi mulibe chinyengo, palibe kukakamiza kapena mantha. Mantha amachitika chifukwa choopa chilango. Lemba limanena kuti palibe chilango [chizunzo] kwa Mulungu, koma kuti Iye amatsanulira madalitso Ake pa oipa ndi pa abwino. (chilango chokhacho ndi kukana kwathu madalitso amenewo, zomwe zimatipangitsa kukhala olekanitsidwa ndi Mulungu kenako ndikuvutika. Onani phunziro ili ndi izi)

Koma Ine ndinena kwa inu, kondanani nawo adani anu, dalitsani iwo akutemberera inu, chitirani zabwino iwo akuda inu, ndi kupempherera iwo akuchitirani nkhanza ndi kuzunza inu, kuti mukakhale ana a Atate wanu wa Kumwamba. Pakuti Iye amawalitsira dzuwa lake pa oipa ndi pa abwino, ndipo amabvumbitsira mvula pa olungama ndi pa osalungama. (Mateyu 5:44-45)

Satana akuti:

Ichi ndi chidziwitso cha mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa. Ili ndilo dongosolo lokhazikika padziko lapansi. Ili ndi dongosolo lomwe limapangitsa anthu kupikisana wina ndi mzake ndikuchita zinthu zomwe Mulungu amatcha chisalungamo. Ndi ichi, Satana ananyenga dziko lonse lapansi.

Ndipo chotero chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu, njoka yakale ija, iye wotchedwa Mdyerekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko lonse lapansi; inaponyedwa kudziko lapansi, ndi angelo ake anaponyedwa naye pamodzi. (Chivumbulutso 12:9)

Satana akunyenga dziko lonse lapansi kuti likhulupirire kuti Mulungu ndi boma lake zakhazikika pa izi:

Mudzawazindikira ndi zipatso zawo. Kodi amathyola mphesa paminga, kapena nkhuyu pa mitula? Chotero mtengo wabwino uliwonse upatsa zipatso zabwino, koma mtengo woipa umabala zipatso zoipa. Mtengo wabwino sungathe kupatsa zipatso zoipa, ndi mtengo woipa sungabale zipatso zabwino. Mtengo uliwonse wosabala zipatso zabwino udulidwa ndi kuponyedwa pamoto. Chifukwa chake mudzawazindikira ndi zipatso zawo. (Mateyu 7:16-20)

Mtengo woipa umaloza mwachindunji ku mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoipa ndipo ukhoza kungobala zipatso zoipa, zoipa chifukwa zimabweretsa mpikisano, zimalimbikitsa kudzilungamitsa, zimatipangitsa kuti tizitsutsana wina ndi mzake ... , m’bale adzapha m’bale wake, monga mmene zinachitikira Kaini ndi Abele. Zili ndi mphamvu yowopsya yowononga ngakhale zomangira zapabanja zapafupi za chikondi.

Imfa ndi moyo zili mu mphamvu ya lilime, ndipo amene alikonda adzadya zipatso zake. (Miyambo 18:21)

 

Mtengo umene umakonda udzatsimikizira chipatso chimene umadya, kapena kuika njira ina, dongosolo lomwe umatenga nawo mbali lidzatsimikizira ntchito zomwe umatulutsa.

 

Mtengo wa moyo ndi dongosolo la Mulungu. Ndi chikondi cha agape kudzera mwa Khristu Yesu, Mfumu yoona. Pamene muli mu dongosolo la agape, mudzachita ntchito za agape, ndipo izi ndi zipatso zake:

M’dongosolo la Satanali, zinthu sizili zotetezeka.

Ndipo choipitsitsa chokhudza dongosolo la Satana la mphotho ndi chilango nchakuti Mulungu ndiye akuimbidwa mlandu pa zonsezi.

Kotero tsopano palibenso kutsutsidwa kwa iwo amene ali mwa Khristu Yesu, amene sayenda monga mwa thupi, koma monga mwa Mzimu. Pakuti chilamulo cha Mzimu wa moyo mwa Khristu Yesu chandimasula ine ku lamulo la uchimo ndi imfa. (Aroma 8:1-2)

Mukhozanso kuwerenga ndime 2 motere:

Pakuti chipatso cha mtengo wa moyo chinandimasula ku chipatso cha mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoipa.

M’dongosolo la Satanali, munthu mmodzi yekha ndi amene angakhale pamwamba. Ndipo munthu ameneyu ndi Satana.

Koma unatsimikiza mumtima mwako kuti, Ndidzakwera kumwamba, ndi kukweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu, ndipo ndidzakhala pa phiri la msonkhano, m’malekezero a kumpotoi …. (Yesaya 14:13)

M’dongosolo la Mulungu, aliyense amachitiridwa mofanana.

Iye amene alakika, ndidzampatsa kuti akhale pamodzi ndi Ine pa mpando wanga wachifumu, monga Inenso ndinalakika, ndipo ndinakhala pamodzi ndi Atate wanga pa mpando wachifumu wake. (Chibvumbulutso 3:21)

Tikagonjetsa dongosolo la Satana la zabwino ndi zoipa, mphotho ndi chilango, tidzakhala ndi Yesu pampando wachifumu wa Mulungu.

Deuteronomo 30:19 akulankhula kwa ife za madongosolo awiri:

Lero nditenga kumwamba ndi dziko lapansi mboni pa inu: ndaika pamaso panu moyo ndi imfa, mdalitso ndi temberero; sankhani moyo, kuti mukhale ndi moyo, inu ndi mbewu zanu (Deuteronomo 30:19).

  1. Dongosolo la moyo; Agape - mtengo wa moyo
  2. Dongosolo la imfa ndi chisalungamo - mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoipa

Dongosolo la Mulungu latidalitsa ndi chilichonse chimene chimapangitsa moyo kukhala wotheka.

Dongosolo la Satanali limatitemberera ndi chilichonse ndipo limapangitsa kuti moyo ukhale wosatheka.

Tikamadya za mtengo wa moyo timakhala tikutenga mbali mu dongosolo la Mulungu la agape ndipo chilichonse chimene chimapangitsa moyo kukhala wabwino chidzalowa mwa ife ndipo timagawira ena. Ndipo moyo wathu ukabala chipatso cha Mzimu ndi kuchipereka kwa ena, mbewu yosabvunda imeneyi imatengedwa ndi ena ndipo payokha imabala zipatso monga mwa mtundu wake.

Ngati tipitirizabe kusankha dongosolo la Satanali, tidzapitiriza kudya zipatso za mtengo wodziwitsa chabwino ndi choipa, ndipo kuipa kudzapezeka mwa ife. Chiwonongeko chili mkati mwathu ndipo timalowa mumpikisano wopikisana ndi anthu anzathu ndipo pamapeto pake tidzawapha. Izi ndi zomwe Baibulo limatiuza (“ndinu wa atate wanu mdierekezi”…ndipo tinapha Yesu, munthu amene amatikonda kwambiri).

Choncho Mawu a Mulungu amatiuza kuti: Sankhani dongosolo limene mukufuna kulitsatira ndi zipatso zimene mukufuna kudya ndi mtengo umene mukufuna kuukonda.

Mulungu samatinyengerera kuti tisankhe kapena kutipha ngati tasankha zolakwika. Amatiuza kuti tisankhe dongosolo lomwe tikufuna kukhalamo ndipo amatiuza kuti tisankhe mtengo wamoyo. Amalira pa ife. Sankhani mtengo wa moyo! Tiyenera kupanga chisankho; tiyenera kusankha. Kodi tidzadya chipatso cha mtengo wa moyo kapena tidzadya chipatso cha mtengo wodziwitsa chabwino ndi choipa?

Lero nditenga kumwamba ndi dziko lapansi mboni pa inu: ndaika pamaso panu moyo ndi imfa, mdalitso ndi temberero; sankhani moyo, kuti mukhale ndi moyo, inu ndi mbewu zanu… (Deuteronomo 30:19).

- Bradley Mock