tatewachikondi.com

Ukali ndi Mkwiyo Pamodzi

1,709 Kugunda

Ukali ndi Mkwiyo Pamodzi

[Lomizidwa 02 Epulo, 2020 ndi Brian Heckethern mu Khalidwe la Mulungu]

Kuwulula “ukali” wa Mulungu ndi “mkwiyo” Wake m’malo amodzi!

             Hoseya 13:9-11 Israyeli, cikuononga ndi ici, cakuti utsutsana ndi Ine, cithandizo cako. Iri kuti

             mfumu yako tsopano, kutiikupulumutse m’midzi yako yonse?ndi oweruza ako amene unanena za

             iwo, Nditseni mfumu ndi akalonga? Ndinakupatsa mfumu mu mkwiyo wanga; ndinamcotsanso

             m’ukali wanga.

Ambuye anapereka kulira kwa Israyeli kufuna mfumu m’malo movomera Mulungu kukhala wolamulira wawo. “Mkwiyo wa Mulungu = kupereka mu chifuniro cha munthu ndikuwalola kuti akhale ndi zomwe amalira.

             1 Samueli 8:4-9 Pamenepo akuru onse a Israyeli anasonkhana, nadza kwa Samueli ku Rama;

             nanena naye, “Taonani, mwakalamba, ndipo ana anu satsanza makhalidwe anu; tsono,

             mutilongere mfumu kuti ikatiweruze, monga umo mucitidwe m’mitundu yonse ya anthu. Koma

             cimeneci sinakondweretsa Samueli, pamene iwo anati, Tipatseni mfumu kuti itiweruze.” Ndipo

             Samueli anapemphera  kwa Yehova. Ndipo Yehova ananena ndi Samueli, “Umvere mau onse

             anthuwo alikulankhula nawe; popeza sindiwe ana kukana, koma ndine anandikana, kuti

             ndisakhale mfumu yao. Monga nchito zao zonse anazicita kuyambira tsiku lija ndinawaturutsa ku

             Aigupto, kufikira lero lino kuti anandisiya Ine, natumikira milungu yina, momwemo alikutero ndi

             iwenso. Cifukwa cace tsopano umvere mau ao; koma uwacenjeze kolimba, ndi kuwadziwitsa

             makhalidwe ace a mfumu imene idzawaweruza.”

             1 Samueli 8:19-22 Koma anthu anakana kumvera mau a Samueli; nati “Iai, koma tifuna kukhala

             nayo mfumu yathu; kuti ifenso tikafanane nao anthu a mitundu yonse; kuti mfumu yathuyo

             ikatiweruzire, ndi kuturuka kutitsogolera, ndi kuponya nafe nkhondo zathu.” Ndipo Samueli

             anamva mau onse a anthuwo, nawafotokozanso m’makutu a Yehova. Ndipo Yehova anati kwa

             Samueli, “Umvere mau ao, nuwalongere mfumu.” Ndipo Samueli anati kwa amuna a Israyeli,

             “Mupite, munthu yense ku mudzi wace.”

Momwemonso, “mkwiyo” wa Mulungu = kupereka mu chifuniro cha munthu ndikuwalola kuti apeze zomwe amalira ndipo Sauli asakhidwa kukhala Mfumu ya Israyeli.

Tsopano, ngati kuti ukali wa Mulungu sunatanthauziridwe bwino mu Aroma 1, tili ndi gawo lachiwiri la vesi ili mu Hoseya 13:9-11.

             Hoseya 13:9-11 Israyeli, cikuononga ndi ici, cakuti utsutsana ndi Ine, cithandizo cako. Iri kuti

             mfumu yako tsopano, kuti ikupulumutse m’midzi yako yonse? ndi oweruza ako amene unanena

             za iwo, Ndinakupatsa mfumu mu mkwiyo wanga; ndinamcotsanso m’ukali wanga.  

Mkwiyo wa Mulungu ukuwonetsedwa pochotsa Sauli kukhala Mfumu. Koma Sauli achotsedwa bwanji?

             1 Samueli 31:4 Tsono Sauli ananena ndi wonyamula zida zace, Solola lupanga lako, undipyoze

             nalo; kuti osadulidwa awa angabwere ndi kundipyoza, ndi kundiseka. Koma wonyamula zida zace

             anakana; cifukwa anaopa ndithu. Cifukwa cace Sauli anatenga lupanga lace naligwera.

Imfa ya Sauli inali chifukwa cha tchimo la Israyeli kuchimwira Mulungu chifukwa chofunsira mfumu poyambilira. “Ndawachotsa mu mkwiyo wanga” ….. “Sauli anatenga lupanga lake, naligwera.”

Chifukwa chake, “mkwiyo” wa Mulungu udawululidwa kuchokera kumwamba kutsutsana ndi kusapembedza konse ndi zoyipa za anthu omwe ndi zoipa zawo amapondereza chowonadi. Pakuti chomwe chingadziwike za Mulungu ndichomve kwa iwo, chifukwa Mulungu adachiwonetsa kwa iwo.

Sauli adadziwa chowonadi cha Mulungu koma adapondereza icho nthawi ndi nthawi. A Israyeli adachitanso pomwe Samueli adayesa kuwachenjeza za zotsatira zotenga mfumu kuti iwalamulire iwo. Potsutsana ndi chifuniro cha Mulungu, ndipo mu mkwiyo Wake, Iye adawapatsa iwo zomwe adapempha ndipo zotsatira zake zidali chiwonongeko chawo eni. Komabe chisomo cha Mulungu chinachulukirachulukirabe ngakhale iwo pomusiya Iye.